ส่งเสริมร้านอาหาร Thai SELECT ในประเทศไทย

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกและส่งเสริมร้านอาหาร Thai SELECT ณ ห้องม่วงระย้า ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เมื่อวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561