ประชุมหารือการจัดทำหลักสูตรการเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ

นายสมควร อิ่มถาวรสุข เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมหารือการจัดทำหลักสูตร การเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ
ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ณ ห้องม่วงส่าหรี ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เมื่อวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561