สวดมนต์ภาวนา

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นำผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ร่วมสวดมนต์ภาวนา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561