อำนวยความสะดวกภาคธุรกิจในโครงการ EEC

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมหารือ กับ ดร.อนุกูล แต้มประเสริฐ ที่ปรึกษาเลขาธิการ
สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในการวางแนวทางการอำนวยความสะดวก
แก่ภาคธุรกิจที่จะเดินทางเข้ามาลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นนโยบายที่รัฐบาล
ให้ความสำคัญ และอยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ไทยแลนด์ 4.0 ณ ห้องประชุม ชั้น 17 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561