ความร่วมมือด้านการส่งเสริมพัฒนา e-Commerce

นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมความร่วมมือ
ด้านการส่งเสริมพัฒนา e-Commerce ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องจำนวน 23 หน่วยงาน
โดยมีนางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมประชุม ณ ห้องกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561