สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุม "สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายธุรกิจ
 MOC Biz Club" ร่วมกับผู้แทนเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club และ Biz Club THAILAND โดยมี ดร.กรัณย์ สุทธารมณ์ ประธาน Biz Club THAILAND เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมชั้น 16 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันศุกร์ที่
4 พฤษภาคม 2561