ศิลปะการบริการเชิงรุก เพื่อนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ศิลปะการบริการเชิงรุกเพื่อนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ"
สำหรับข้าราชการประเภททั่วไปและลูกจ้างประจำ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติแรงบันดาลใจแห่งการบริการที่ดี
รวมถึงพัฒนาทักษะการสื่อสารในการบริการและพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จของตนและองค์กร ณ เนเชอรัล
พาร์ค รีสอร์ท อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2561