การประชุมรับฟังความคิดเห็นยกร่างกฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สินอื่นฯ

นายสำรวย แดงด้วง รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็น
ประกอบการพิจารณายกร่างกฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันทางธุรกิจ ตาม พ.ร.บ.
หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 (ครั้งที่2/2561) ณ ห้องม่วงระย้า ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561