การตรวจสอบเอกสารประกอบการนำส่งงบการเงินประจำปี ประเด็นความบกพร่องของงบการเงิน และ แบบฟอร์มการนำส่งงบการเงินประจำปี 2561

 การตรวจสอบเอกสารประกอบการนำส่งงบการเงินประจำปี ประเด็นความบกพร่องของงบการเงิบ และ แบบฟอร์มการนำส่งงบการเงินประจำปี 2561

 

  ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการนำส่งงบการเงินประจำปี ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
www.dbd.go.th >>>การนำส่งงบการเงินประจำปี >>> การนำส่งงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น