แนวทางการลดผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชี IFRS9

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานแถลงข่าว"แนวทางการลดผลกระทบ
จากมาตรฐานการบัญชี IFRS9" โดยมีนางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วม
ณ ห้องกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561