ชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงานต่อทีมวิจัยธนาคารโลก (Site Visit)

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงานด้านการเริ่มต้น
ธุรกิจและด้านการได้รับสินเชื่อต่อทีมวิจัยธนาคารโลก (Site Visit) ณ สำนักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันอังคารที่
 15 พฤษภาคม 2561 ซึ่งกรมฯ เป็นหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานแรกที่ได้เข้าชี้แจงฯ ...การชี้แจงข้อมูล
จะเน้นขั้นตอนรายละเอียดการพัฒนากระบวนงานที่ได้ปรับปรุงมาทั้งหมด เพื่อให้ภาคธุรกิจใช้ระยะเวลา
ในการดำเนินงานน้อยที่สุด เป็นการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยคาดว่าความตั้งใจของกรมฯ
ที่ได้พัฒนากระบวนงานทั้งหมดจะผลักดันให้อันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจของไทย ปี 2019 ดีขึ้น