แนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการฯ หลังการรับจดทะเบียนฯ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดประชุมหารือแนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และผลทางกฎหมายของหน่วยงาน
จดทะเบียนสิทธิ หลังการรับจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ณ ห้องม่วงระย้า ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561