76 ปี กรมการค้าภายใน

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมการค้าภายใน
ครบรอบ 76 ปี ณ โถงชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561