หลักสูตรครูสมาธิ สาขา 181 กระทรวงพาณิชย์

พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล ประธานสถาบันจิตตานุภาพ
อายุ 99 ปี เป็นศิษย์เอกของหลวงปู่มั่น ท่านเมตตาต่อกระทรวงพาณิชย์เป็นอย่างมาก ท่านได้บรรยายธรรม
เจิมป้าย สถาบันจิตตานุภาพ สาขาที่ 181 กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งฉันเพลที่กระทรวงฯ ด้วย ขอทุกท่าน
อนุโมทนาบุญร่วมกัน