ขับเคลื่อนนโยบายสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการฐานราก

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานประชุมหารือและมอบนโยบาย
แก่ประธานเครือข่าย MOC Biz Club ทั้ง 77 จังหวัด ทั่วประเทศ เกี่ยวกับการดำเนินงานแนวทางการ
ขับเคลื่อนนโยบายสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการฐานราก โดยมีนางกุลณี อิศดิศัย อธิบดี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมประชุม ณ ห้องกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561