KM : เงินบำเหน็จตกทอดคืออะไร

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) หัวข้อ "เงินบำเหน็จตกทอด
/เงินช่วยพิเศษ คือะไร : ทายาทจะได้อะไรจากเราบ้าง" ครั้งที่ 1 ณ ห้องม่วงนที ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เมื่อวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561