ภาษาจีนเบื้องต้น (Basic Chinese)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดอบหลักสูตรภาษาจีนเบื้องต้น ตามโครงการพัฒนาด้านภาษาต่างประเทศ
ณ ห้องม่วงมงคล ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561