คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตฯ

นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประชุม
ม่วงระย้า ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561