KM : เงินบำเหน็จตกทอดคืออะไร

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) หัวข้อ "เงินบำเหน็จตกทอด
/เงินช่วยพิเศษ คือะไร : ทายาทจะได้อะไรจากเราบ้าง" ครั้งที่ 2 ณ ห้องม่วงมงคล ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เมื่อวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561