การเชื่อมโยงระบบของส่วนราชการเข้ากับระบบการยืนยันตัวตนออนไลน์

นายสมบุญ โมจนกุล ผู้อำนวยการกองทะเบียนธุรกิจ เป็นประธานการประชุม เรื่อง "การเชื่อมโยงระบบ
ของส่วนราชการเข้ากับระบบการยืนยันตัวตนออนไลน์ (Digital  Authentication) ณ ห้องประชุมม่วงระย้า
ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561