ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ครั้งที่ 9

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดอบรมหลักสูตร "ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ครั้งที่ 9/2561"
เรื่อง "TFRS 15 : รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า" ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561