คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและส่งเสริมร้านอาหาร Thai Select

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกและส่งเสริมร้านอาหาร Thai Select ณ ห้องประชุมม่วงระย้า ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561