การส่งเสริม Digital Transformation ของภาครัฐ

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า บันทึกเทปให้สัมภาษณ์รายการ SME Clinic
ประเด็น "การส่งเสริม Digital  Transformation  ของภาครัฐ" ณ ห้องประวัติศาสตร์ ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เมื่อวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 เผยแพร่ทางเว็บไซต์ Bangkokbanksme.com  และ Youtube : Bangkokbanksme