การประชุมวิชาการกายภาพบำบัดแห่งชาติ ครั้งที่ 9

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ
5 ภาคีองค์กร ในงานประชุมวิชาการกายภาพบำบัดแห่งชาติ ครั้งที่ 9 เรื่อง "Empower PT for Aging Society" 
พร้อมมอบรางวัลนักกายภาพบำบัดดีเด่น และปาฐกถาพิเศษ "นักกายภาพบำบัดกับการขับเคลื่อน S-curve"
โดยมีนางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมลงนามฯ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ
เมื่อวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561