การใช้ประโยชน์จากสื่อ Social Media

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้ประโยชน์จากสื่อ Social Media" ณ ห้องฝึกอบรม
ชั้น 11 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561