การแสดงเจตจำนงซื่อสัตย์สุจริตในการบริหารและปฏิบัติงานของกรมฯ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดการอบรมเรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต ภายใต้แนวคิด "ซื่อสัตย์สุจริตในการบริหาร
และปฏิบัติงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า" ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561