กลยุทธ์การบริหารงบประมาณ

นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง "กลยุทธ์การบริหาร
งบประมาณ" ให้แก่ผู้บริหาร และข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ณ ห้องม่วงมงคล ชั้น 6
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561