การบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ สำหรับนักกายภาพบำบัด

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดอบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ" สำหรับนักกายภาพบำบัด
รุ่นที่ 2  "Healthcare Business Management for Physical Therapist" ณ ห้องม่วงมงคล ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เมื่อวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561