คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตฯ

นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ครั้งที่ 7/2561 ณ ห้องประชุมม่วงระย้า ชั้น 7
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561