มอบรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจ

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานพิธีมอบรางวัลธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2561 และการสัมมนา เรื่อง "การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐาน
ธรรมาภิบาลธุรกิจ" ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่
5 กรกฎาคม 2561