เทคนิคการจับประเด็น

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เทคนิคการจับประเด็นและการจัดทำ
รายงานการประชุม" ณ ห้องม่วงมงคล ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561