หารือการจัดงาน Thailand Online Mega Sale 2018

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมหารือ
การจัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าและบริการทางออนไลน์ "Thailand Online Mega Sale 2018
ระหว่างวันที่ 1-8 สิงหาคม 2561" ณ ห้องประชุมม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561