คณะกรรมการเปรียบเทียบตาม พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558

พ.ต.อ.พัฒนา ฉายาวัฒน์ ผู้กำกับการสอบสวน กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติ
หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 5 (3/2561) ณ ห้องม่วงส่าหรี ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่
12 กรกฎาคม 2561