คณะอนุกรรมการพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายฯ

นายสำรวย แดงด้วง รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
ทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้าย พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ครั้งที่ 2/2561
โดยมีนายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561