โครงการ 100 แบรนด์แฟรนไชส์สร้างอาชีพ

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประชุมหารือร่วมกับเทสโก้ โลตัส ประเด็นเกี่ยวกับแนวทาง
การให้การสนับสุนนโครงการ 100 แบรนด์แฟรนไชส์สร้างอาชีพ ณ ห้องประชุม ชั้น 17 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เมื่อวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561