ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล
การประกอบวิชาชีพบัญชี ครั้งที่ 52 (2/2561) โดยมีนางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เข้าร่วมประชุม ณ ห้องม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561