DBD Executive English Program Class of 2018

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหาร
"DBD Executive English Program Class of 2018" ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 12 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันอังคารที่
17 กรกฎาคม 2561