'MOC Biz Club Expo 2018 : มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย' ระดับภูมิภาคครั้งที่ 2

นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน
'MOC Biz Club Expo 2018 : มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย' ระดับภูมิภาคครั้งที่ 2
ณ โรงแรมประจักตรา จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 โดยงาน MOC Biz Club
Expo 2018 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า อุดรธานี