บ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ

นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดการสัมมนาหลักสูตร "บ่มเพาะ
ต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ" ส่วนกลาง ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น นนทบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่
19 กรกฎาคม 2561