Group Assessment Activity

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ประเมินผล
ร่วมกันระหว่างผู้ประกอบธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการ (Group Assessment Activity)" ตามโครงการยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561