The Power of Local Economy : รวมพลังธุรกิจ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดงาน "The Power of Local Economy : รวมพลังธุรกิจ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก" และมอบโล่เชิดชูเกียรติให้เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จังหวัดดีเด่น 10 สาขา
พร้อมส่งเสริมให้เป็นเครือข่ายธุรกิจที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น (Local Economy)
รวมทั้งผนึกกำลังร่วมมือกับ 15 หน่วยงานพันธมิตร เพื่อช่วยผู้ประกอบการขนาดเล็ก Micro SMEs พัฒนา
ให้สอดคล้องกับศักยภาพ ผลักดันเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแก่ชุมชน และประเทศ ณ ฮอลล์ 4
 อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561