Biz Space Startup Solution for SME

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดงาน Biz Space Startup Solution for SME กิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายธุรกิจ
Startup และ SME ครั้งที่ 3 โครงการขับเคลื่อนนักธุรกิจด้วยนวัตกรรม (IDE) ปี 2561 ณ Auditorium Room
ชั้น 7 อาคาร KX (Knowledge Xchange) ถนนกรุงธนบุรี กรุงเทพฯ เมื่อวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561