MOC Biz Club Expo 2018 :มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย ระดับภาค (ภาคกลางและภาคตะวันออก)

นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แถลงข่าวการจัดงาน "MOC Biz Club Expo 2018
: มหกรรมของดีทั่วไทย" ระดับภาค (ภาคกลางและภาคตะวันออก) ณ ห้องอัลปาก้า แกรนด์บอลลูน
โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์ จ.นนทบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 กำหนดจัดงานระหว่างวันที่
17-19 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต นนทบุรี