โครงการแฟรนไชส์สร้างอาชีพ

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ เป็นประธานการประชุมหารือผู้ประกอบการ
แฟรนไชส์ โครงการแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ณ ห้องประชุมม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันอังคารที่
14 สิงหาคม 2561