คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและส่งเสริมร้านอาหาร Thai SELECT

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกและส่งเสริมร้านอาหาร Thai SELECT ณ ห้องม่วงระย้า ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่
16 สิงหาคม 2561