ปันสุขให้น้อง สนองคุณแม่ของแผ่นดิน

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดกิจกรรม DBD CSR "ปันสุขให้น้อง
สนองคุณแม่ของแผ่นดิน" เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 รายได้ทั้งหมด
จะนำไปมอบให้เด็กด้อยโอกาส