พัฒนาผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างบ้าน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างบ้าน"
ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561
และห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561