เทคนิคการเขียนแผนงบประมาณ

นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิค
การเขียนแผนงบประมาณ" ให้แก่ข้าราชการประเภทวิชาการระดับชำนาญการและปฏิบัติการ ณ ศูนย์ฝึกอบรม
พัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561