เดิน-วิ่งการกุศล DIP Mini Marathon 2018 : Stop Piracy

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม
เดิน-วิ่งการกุศล  DIP Mini Marathon 2018 : Stop Piracy ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้ของปลอม โดยมี
นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วม ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561