บาริสต้า มืออาชีพ

นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิด "กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัย
และผู้มีรายได้น้อยสู่การเป็นบาริสต้า มืออาชีพ" โดยมีนางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และผู้บริหาร
กระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมฉลาดลบเลอสรรค์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันอังคารที่
 21 สิงหาคม 2561